Motivatie

"Ik wil de komende twee jaar samen bouwen aan een nog beter en mooier CDJA, met veel enthousiasme, meer transparantie en een sterke CDJA-Academie -een vereniging waar het goede behouden blijft en verbeterd wordt wat beter kan."

Geachte leden van het CDJA,

“Wat maakt jou een christen-democraat?” Het is een inmiddels beroemde vraag die bij elke sollicitatieprocedure wel een keer voorbijkomt. Geen antwoord is hetzelfde en toch weerspiegelt elke individuele interpretatie dezelfde christendemocratische principes. Die diverse eenheid staat voor mij symbool voor alles wat er zo mooi en zo goed is aan het CDJA: de essentiële erkenning dat we de uitdagingen van vandaag en morgen samen tegemoet moeten – en kunnen – treden.

Ik ben trots op en dankbaar voor deze vereniging. Het CDJA en haar leden hebben mij de afgelopen jaren ontzettend veel gebracht. Bestuurlijke ervaring en een uitgebreid netwerk, maar ook veel gezelligheid en vriendschappen voor het leven. Hierdoor ben ik enorm gemotiveerd om als voorzitter een bijdrage te mogen leveren aan het nog mooier maken van het CDJA. Ik zie de taak van voorzitter om te behouden wat goed is en te verbeteren wat beter kan. Tijdens mijn voorzitterschap wil ik me daarom vooral inzetten op de volgende vier punten.

1. Bestuurlijke openheid

Onze vereniging, dat zijn we samen. Met z’n allen. De besluiten die worden gemaakt moeten daarom door iedereen ingezien kunnen worden. Iedereen moet mee kunnen praten over de uitdagingen waar wij mee bezig zijn. Toch is het voor lang niet iedereen duidelijk wat er precies tijdens vergaderingen van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur besproken en besloten wordt. Daarom zou ik als voorzitter twee concrete veranderingen willen voorstellen.

Ten eerste moet de agenda van elke Dagelijks- en Algemeen Bestuursvergadering online toegankelijk worden gemaakt na afloop van elke vergadering. Elk punt op de agenda moet voorzien worden van een korte samenvatting van de discussie en welke uiteindelijke besluiten er zijn genomen (vertrouwelijke stukken en sollicitaties uitgezonderd). Op deze manier wordt het voor alle leden inzichtelijk waar hun bestuur over spreekt, welke besluiten er zijn genomen en waarom. Ons bestuur is namelijk geen geheim genootschap – maar zit er voor ons allemaal.

Ten tweede wil ik dat werkgroepen meer ruimte krijgen om hun ideeën te uiten. Op dit moment is het voor werkgroepen namelijk te moeilijk om hun inhoudelijk werk aan het Algemeen Bestuur en de vereniging te presenteren. Daarom stel ik voor om resoluties en voorstellen ook in hun originele versie naar het Algemeen Bestuur te sturen. Dan kan het Algemeen Bestuur precies zien wat het Dagelijks Bestuur gewijzigd heeft en kunnen leden van het Algemeen Bestuur deze wijzigingen terugdraaien, mochten ze dat willen. Zo komt de verantwoordelijkheid voor de politieke koers van het CDJA geheel bij het Algemeen Bestuur te liggen, waar het hoort. Begrijp mij niet verkeerd: het Dagelijks Bestuur heeft de belangrijke taak om het verenigingsbelang te beschermen, maar zij moet nooit het open debat verhinderen. Werkgroepen en commissies moeten binnen de vereniging hun mening ook kunnen uiten als het Dagelijks Bestuur een andere mening heeft.

2. Niet over leden, maar met leden praten

Het CDJA waar ik voor sta, is een CDJA dat mensen verbindt: jong en oud, Noord en Zuid, scholier en student, stad en land. Ik gun iedereen het plezier wat ik zelf al jaren heb als lid van het CDJA. Actief lid zijn is – naast de persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt – ook gewoon heel leuk! Daarom wil ik me er tijdens mijn voorzitterschap voor inzetten om zoveel mogelijk leden te activeren en enthousiast te maken; van de oude garde tot de jonge honden. Ik wil dit op twee concrete manieren doen: door (politiek) meedoen op landelijk niveau nog meer toegankelijk te maken en de activiteiten op lokaal niveau te helpen versterken.

Resoluties voor het CDA-congres wil ik voortaan in samenwerking met de werkgroepen en werkgroepvoorzitters schrijven. Voor opinieartikelen moeten het politieke programma, de visiestukken en resoluties die zijn aangenomen tijdens een AB of ALV leidend zijn. Binnen dat kader moet het ieder lid vrij staan om samen met het bestuur publiciteit te zoeken over een voor jou belangrijke onderwerp. Een mooi voorbeeld van deze decentrale, open aanpak was het opinieartikel over woningnood onder studenten van onze huidige voorzitter Lotte Schipper met Laura van der Giessen. Door dit soort kansen voor iedereen mogelijk te maken, wil ik dat jij als lid meer inspraak in het politieke werk van het CDJA krijgt en jouw politieke stem duidelijk te horen zal zijn!

Daarnaast vind ik het belangrijk om de ontspannen, laagdrempelige sfeer die het CDJA typeert te behouden. Als echte Brabander zit gezelligheid in mijn bloed en deze gezelligheid neem ik altijd met me mee. Tijdens mijn voorzitterschap van het CDJA Zeeland en als bestuurslid en medeoprichter van een roeivereniging heb ik geleerd dat een gezellige en gemoedelijke sfeer het allerbelangrijkste is om leden de ruimte te geven actief mee te doen. Ik ben daarom voorstander van het vaker organiseren van informele activiteiten, zowel op landelijk als op afdelingsniveau. Zo organiseert een aantal afdelingen nu al een regelmatige vaste borrelavond – een traditie die volgens mij navolging verdient. Ook ben ik groot voorstander van grotere, lokaal georganiseerde, afdelingsoverstijgende activiteiten zoals het Noorderblokcongres – en wie weet in de toekomst nog wel een Zuidelijk congres. Op landelijk niveau wil ik graag van de Zomer Kick-off een jaarlijks terugkerende traditie maken. Dit soort informele activiteiten brengen leven binnen het CDJA en zijn onmisbaar voor het dichter bij elkaar brengen van alle leden.

3. CDJA: het begin van een leven lang politiek leren

Ik kan uit eigen ervaring bevestigen dat je heel veel leert in je tijd bij het CDJA. Je bouwt razendsnel een netwerk op en als (afdelings)bestuurder of werkgroepvoorzitter leer je ook besturen. De ondersteuning voor nieuwe bestuurders kan echter beter. Op dit moment leer je vooral besturen door ervaring op te doen. Ervaring is zonder enige twijfel van grote waarde, maar ik ben ervan overtuigd dat je met een stabielere basis beter voorbereid aan je bestuursfunctie begint en zo nog meer uit je CDJA-lidmaatschap kan halen.

Als Dagelijks Bestuurslid HRM & Afdelingen ben ik daarom het afgelopen jaar begonnen met het uitrollen van een nieuw scholingsplan. Dit scholingsplan is ambitieus – en krijgt onder onze nieuwe CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum alle steun door zijn inzet op het klaarstomen van nieuw, jong talent. Een echt succesvolle CDJA-Academie vraagt wel om structurele tijd en aandacht van het CDJA. Als voorzitter wil ik daarom het scholingsplan die tijd en aandacht bieden, om zo van het CDJA een nog betere politieke leerschool te maken. Een plek waar inhoud, kennis, ervaring en netwerken hand in hand gaan en wat je een goede basis biedt voor een leven lang politiek leren.

4. Vasthouden, verbreden, verdiepen

Al sinds haar oprichting is het CDJA niet alleen een leerschool en een netwerk, maar ook een luis in de pels die onze moederpartij scherp houdt op politieke onderwerpen die ons jongeren aangaan. De afgelopen jaren zijn belangrijke onderwerpen als studiefinanciering, woningnood en sociale zekerheid nationaal op de politieke agenda gezet. Als voorzitter zal ik onze strijd voor een betaalbare studie, een betaalbaar huis, en eerlijke kans op de arbeidsmarkt voortzetten. Want jongeren verdienen een stem bij besluiten die over hun toekomst gaan.

Zelf wil ik naast deze onderwerpen ook bijzondere aandacht besteden aan de groeiende groep jongeren die stress, burn-out en depressies ervaren. Ik maak in mijn nabije omgeving mee wat een depressie met je kan doen en zie het als mijn plicht om op te komen voor jongeren die zelf het geluk niet meer zien. Deze groep jongeren is namelijk ontzettend kwetsbaar en kan minder goed voor zichzelf opkomen, terwijl de geestelijke gezondheidszorg vaak niet toereikend is. Het is mijn doel om het geluk van jongeren tot één van de speerpunten van de politieke agenda te maken. Want als jongeren mag er veel van ons worden gevraagd, maar niet zo veel dat wij eraan onderdoor gaan. De menselijke maat moet altijd behouden blijven.

Ik hoop jullie met deze brief een duidelijk beeld te hebben gegeven van mijn ambities en plannen voor het voorzitterschap. Ik vraag om jouw vertrouwen om de komende twee jaar samen te bouwen aan een nog beter en mooier CDJA, met veel enthousiasme, meer transparantie en een sterke CDJA-Academie –een vereniging waar het goede behouden blijft en verbeterd wordt wat beter kan.

Vriendelijke groet,

Job van den Broek