Mijn voorstellen

Resoluties

Schrijvers van resoluties verdienen hier de credits voor. Dit gebeurt echter niet altijd genoeg. Ook moeten werkgroepen en leden in het algemeen meer betrokken worden bij het schrijven van resoluties voor CDA-congressen. Concreet betekent dit:

-Alle resoluties voor CDA-congressen zullen voortaan geschreven worden in medewerking met de betreffende werkgroepen. Al aangenomen CDJA-resoluties zullen waar mogelijk leidend zijn en ingediend worden op CDA-congressen.

-Opinieartikelen moeten meer gebaseerd worden op aangenomen CDJA-resoluties.

-Opinieartikelen gebaseerd op resoluties moeten geschreven worden in samenwerking met de opsteller van de resolutie. 

-Het moet ieder lid vrij staan op een bepaald onderwerp de publiciteit te zoeken in samenwerking met het dagelijks bestuur.

Inspraak

Leden moeten meer inspraak krijgen binnen het CDJA. Daarom:

-Ingrijpende besluiten als de digitalisering van de interruptie mogen alleen genomen worden bij voldoende draagvlak. Het onlineplatform zal daarom gebruikt worden om dergelijke ideeën in een vroeg stadium, ver voor de ALV, met de leden te delen. Iedereen die dat wenst kan reageren en wijzigingen voorstellen. Deze voorstellen zullen meegenomen worden in het uiteindelijke voorstel. 

-Ik wil maandelijks een ‘spreekuur’ organiseren, waarbij iedereen langs mag komen om een praatje met me te maken. Uiteraard zal ik dit maandelijkse spreekuur door heel het land organiseren!

Bestuur

Het bestuur van het CDJA moet transparanter. Hiervoor heb ik drie concrete voorstellen:

-Openbaar maken van agenda’s van zowel Dagelijks -als Algemeen Bestuursvergaderingen.                                                                       

-Deze agenda’s worden na de vergadering voorzien van een korte samenvatting van de discussie en besluiten.

-Resoluties in twee versies naar het Algemeen Bestuur: de originele versie en de versie zoals geamendeerd door het DB.

Scholing

Scholing en training is te lang het ondergeschoven kindje van het CDJA geweest. Daarom:

-Er moet structureel meer budget naar scholing en vorming. 

-De CDJA Academie moet verder uitgebreid worden, zodat er volledige scholingstrajecten opgezet kunnen worden.

-Afdelingen moeten gestimuleerd en geholpen worden om meer aandacht te besteden aan trainingen, in navolging van de afdeling Utrecht. 

Ledenwerving

Veel afdelingen geven aan dat ledenwerving lastig is. Daarom wil ik onder mijn voorzitterschap bij ledenwerving gaan inzetten op de volgende punten: 

-Meer ledenwerving onder MBO’ers. De focus ligt momenteel nog te veel op het HBO en WO. 

-Meer inzetten op werving op politiek getinte evenementen voor jongeren (debattoernooien, het MEP, MUN, etc). 

-Als afdelingen er niet in slagen om aan te haken bij introdagen of handen tekort komen moet het dagelijks bestuur inspringen. Leden werf je alleen door het ook echt overal te doen!

Beroepsonderwijs

Er moet binnen het CDJA meer aandacht komen voor niet-WO of HBO-geschoolde studenten en leerlingen. (V)MBO’ers en andere praktisch geschoolde leerlingen, studenten en jonge werkenden verdienen onze onverdeelde aandacht. Hierom stel ik het volgende voor:

-Zoals al gezegd, Meer inzetten op werving van leden op MBO-scholen, o.a. door bezoeken van introductiedagen van ROC’s. 

-Via opinieartikelen en resoluties meer aandacht besteden aan problemen binnen het (V)MBO, niet langer (bijna) alleen aan WO of HBO.

-Toegankelijker en laagdrempeliger maken van website, standpunten en communicatie.

Politieke thema's

Het CDJA is de ultieme luis in de pels van het CDA. Dit wil ik vasthouden. Als voorzitter zal ik onze strijd voor een betaalbare studie, een betaalbaar huis en een eerlijke kans op de arbeidsmarkt voortzetten. Daarnaast wil ik de komende twee jaar extra aandacht voor:

-Het geluk van jongeren. Steeds meer jongeren geven aan te kampen met klachten als depressies, burn-outs en andere ernstige psychische problemen. Het geluk van jongeren moet de aandacht krijgen die het verdient, want iedereen verdient het om gelukkig te zijn. 

-De toegenomen werkdruk op docenten. Niet alleen binnen het secundair en hoger onderwijs, maar ook binnen het primair en beroepsonderwijs. 

Gezelligheid

Het CDJA is een ontzettend gezellige vereniging, waar veel mensen zich goed thuis voelen. Dit wil ik zo houden en waar mogelijk nog verbeteren. Als geboren Brabander stroomt gezelligheid praktisch door mijn bloed, dus ik weet hoe ik dit aan moet pakken.

-Er moet meer ruime komen voor informele activiteiten. Afdelingen moeten aangemoedigd en waar nodig ondersteund worden om vast terugkerende borrelavonden te organiseren, waar leden op een ontspannen en laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen.  

-Grotere, afdelingsoverstijgende activiteiten zoals het Noorderblokcongres en wie weet ooit een Zuidelijk congres verdienen alle mogelijke steun. 

-De zomer kick-off van 2018 of een variant daarop moet een jaarlijks terugkerend evenement worden.